Poseidon Helsingin ensim­mäi­set koh­teet ovat ol­leet kor­jaus- ja muu­tos­ra­ken­ta­mis­ta ete­läi­ses­sä kan­ta­kau­pun­gis­sa. Fredrikin­kadulla toi­mis­to muut­tui kah­deksi asun­nok­si vuon­na 2012 ja Speranskin­tiellä apteek­ka­rien van­haan kiven­näis­vesi­teh­taa­seen syn­tyi vuon­na 2013–2014 vii­si huo­neis­toa samal­la kun it­se raken­nus sanee­rat­tiin jul­ki­si­vua ja vesi­kat­toa myö­ten.

Yritys

Poseidon Helsinki on vuon­na 2012 perus­tet­tu yhtiö, jonka kan­ta­va­na aja­tuk­sena on kes­kit­tää ark­ki­teh­din ja raken­nut­ta­jan teh­tä­vät saman katon alle. Näin syn­tyy näke­myk­sel­lisem­pää suun­nit­te­lua, laa­duk­kaam­paa raken­tami­sta ja yksi­tyis­koh­tia myö­ten tin­ki­mä­tön lop­pu­tu­los – yksin­ker­tai­ses­ti pa­rem­pi koti­kau­pun­ki.

Saman­ai­kai­ses­ti kun Helsinki kas­vaa uusil­le alueil­le, kaup­unki haluaa edis­tää myös olemas­sa olevien asuin­aluei­den täyden­nys­raken­tami­sta tehos­tamal­la raken­nus­oikeuk­sia, lisää­mäl­lä kiin­teis­töj­en käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­sia ja kan­nus­tamal­la ullak­ko­ra­ken­ta­mi­seen. Tämä keh­itys tar­joaa oivan ti­lai­suu­den pie­nem­mäl­le, jous­taval­le toi­mi­jal­le, joka kil­pai­lee laa­dul­la mää­rän si­jaan.

Helsinki on lä­hel­lä sydän­täm­me ja haluam­me osal­tam­me ol­la luo­mas­sa moni­puoli­sem­paa ja kiin­nos­ta­vam­paa kau­pun­kia. Van­hat koh­teet on sanee­rat­tava his­tori­al­li­sia ker­ros­tumia kun­ni­oit­taen ja uudis­ra­ken­ta­mi­sen on luo­ta­va es­teet­ti­ses­ti kun­nian­hi­mois­ta ark­ki­teh­tuu­ria ja moni­muo­toi­sem­paa kau­pun­ki­ti­laa. Kau­pun­ki on yh­tä kuin sen asuk­kaat ja ne ra­ken­nuk­set, jois­sa asuk­kaat elä­vät ja toi­mi­vat. Li­sää­mäl­lä asu­mis­viih­ty­vyyt­tä ja ra­ken­tamal­la mie­lek­kääm­pää kau­pun­kia li­sään­tyy myös onnel­lis­ten asuk­kai­den määrä.

Et­sim­me jat­ku­vas­ti uusia poten­tiaa­li­sia koh­tei­ta ja olem­me kiin­nos­tu­nei­ta niin van­han sanee­raami­ses­ta kuin uuden raken­ta­mi­ses­ta­kin.

”What­ever is in the human spirit becomes expressed through bricks and mortar, which is also to say there’s always a story” – Colin Harrison, The Havana Room

 • Aleksi Niemeläinen

  Aleksi Niemeläinen

  +358 (0)40 5228187
  aleksi@poseidonhki.fi

 • Antti Eerikäinen

  Antti Eerikäinen

  +358 (0)40 5718710
  antti@poseidonhki.fi